VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Článok I.

Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len “VOP”) sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi Kupujúcim a Spoločnosťou

Ing. Jakub Minár Forward Fitness

486 Rybany,

Rybany, 956 36

Slovenská republika

IČO: 47 848 049

DIČ: 1085751040

IČ DPH: SK1085751040

(ďalej len „Predávajúci”) Uzatvorené prostredníctvom elektronického systému.

1.2 VOP upravujú práva a povinnosti účastníkov kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku porstredníctvom serveru www.powerwear.sk medzi Predávajúcim a Kupujúcim.

1.3 Práva a povinnosti účastníkov kúpnej zmluvy sa riadia právnou úpravou kúpnej zmluvy podľa ustanovenia §588 a nasl. v spojení s ustanovením §612 a nasl. zákona č. 40/1964 zb. Občiansky zákonník (ďalej len „OP“)

1.4 Kupujúcim sa rozumie v systéme zaregistrovaná fyzická alebo právnická osoba, ktorá odoslala po vlastnej autorizácii elektronickú objednávku, spracovanú systémom obchodu.

1.5 Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o Kupujúcom, zoznam objednaného Tovaru z ponuky elektronického obchdou a cenu tohto Tovaru, spracovaný systémom obchodu alebo e-mail odoslaný na adresu Predávajúceho.

Článok II.

Objednávka

2.1 Podmienky platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých, registračným formulárom požadovaných údajov a náležitostí, vrátane telefonického kontaktu.

2.2 Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh zmluvy a sú považované za záväzné.

2.3 Kúpna zmluva, na ktorej základe je realizovaný predaj tovaru Predávajúcim Kupujúcemu vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky v systéme. Predávajúcim e-mailom potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany, ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia a vtedy zároveň vzniká vzťah medzi Kupujúcim a Predávajúcim.

2.4 Za podstatné podmienky sa považujú hlavne určenie kupujúceho, obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru a jeho počet), cena za Tovar a prepravu, spôsob doručenia, spôsob úhrady za Tovar.

2.5 Kupujúci bude pravidelne informovaný o stave objednávky prostredníctvom emailu. Kupujúci môže byť Predávajúcim pre účel potvrdenia objednávky telefonický kontaktovaný.

Článok III.

Storno objednávky

3.1 Kupujúci má právo stornovať objednávku prostredníctvom emailu bez udania dôvodu do 24 hodín od jej odoslania. Po záväznom potvrdení objednávky iba v prípade, že Predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania, alebo po dohode s Predávajúcim. V prípade stornovania potvrdenej objednávky je Kupujúci povinný uhradiť Predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním. Predávajúci uplatní právo na úhradu škody hlavne v prípade nákupu tovaru “na objednávku”, ktoré bolo nutné na želanie Kupujúceho zaobstarať alebo v prípade, že v súvislosti so zaistením tovaru došlo už k vynaloženiu preukázateľných nákladov. Storno poplatok môže byť do výšky až 75% z celkovej ceny Tovaru.

3.2 Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

V prípade objednávky na dobierku objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atď.),

v prípade, že Kupujúci si v minulosti neprevzal Tovar alebo iným spôsobom porušil obchodné podmienky,

v prípade, že k uzatvoreniu kúpnej zmluvy došlo za zjavne nevýhodných podmienok (chybná cena), odstúpiť od zmluvy podľa tohto bodu je možné do 14 dní odo dňa nasledujúceho po dni uzatvorenia kúpnej zmluvy medzi Kupujúcim a predávajúcim. Kupujúcemu stornuje objednávku alebo mu i dá iným spôsobom najavo, že od zmluvy odstupuje.

Tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa Tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, Predávajúci bude okamžite kontaktovať Kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že Kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v lehote 15-tich kalendárnych dní.

Článok IV.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy

4.1 Kupujúci má právo v súlade so Zákonom č. 102/2014 z.z. O ochrane spotrebiteľa pri predaji Tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa“) odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. V prípade uplatnenia tohto práva je kupujúci povinný dodržať podmienky a postup uvedený v bode 4.2. VOP.

4.2 Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vráti alebo nahradí Dodávateľ Kupujúcemu a Kupujúci Dodávateľovi všetky vzájomné prijaté plnenia. Ak sa Kupujúci rozhodne pre odstúpenie od zmluvy v lehote uvedenej bode 4.1, je povinný dodržať nasledujúce podmienky:

kontaktovať Predávajúceho so žiadosťou o odstúpenie od zmluvy s uvedením čísla objednávky, mena a priezviska, dátumu nákupu a svojim číslom účtu či adresou pre vrátenie peňazí,

ak kupujúci už tovar obdržal a prevzal, zašle ho späť na našu adresu uvedenú v sekcii kontakt a to za nasledujúcich podmienok:

– Tovar musí byť v pôvodnom obale

– Tovar nesmie byť použitý

– Tovar musí byť nepoškodený

– Tovar musí byť kompletný (vrátane vysačiek, štítkov, letákov a pod.)

– Tovar nemôže javiť známky zásahov do jeho funkčnosti, štruktury, dizajnu atď. (lepenie, farbenie, prešívanie a pod.)

– Zašlite spolu s dokladom o kúpe – faktúra.

4.3 Pri splnení podmienok uvedených v bode 4.2 Predávajúci peniaze za tovar zašle prevodom na účet Kupujúceho a to najneskôr do 14 pracovných dní po fyzickom obdržaní Tovaru.

4.4 Tovar musí byť zaslaný doporučene a poistený, nakoľko Predávajúci neručí za jeho prípadnú stratu.

4.5 Kupujúci nemá právo odstúpiť od zmluvy v zmysle §7 ods. 6 písm. e) Zákona o ochrane spotrebiteľa (predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený).

4.6 Náklady na vrátenie Tovaru znáša Kupujúci.

4.7 Kupujúci znáša akékoľvek zníženie hodnoty Tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností Tovaru.

4.8 Záruku na Tovar Predávajúci poskytuje podľa všeobecne záväzných platných právnych predpisov Slovenskej republiky resp. po dobu uvedenú v záručnom liste, ktorá však nie je kratšia ako zákonná záručná lehota. Ak nie je v katalógu Tovarov na internetovej stránke Predávajúceho www.powerwear.sk alebo v priloženom záručnom liste uvedené inak, je záručná doba pri všetkých Tovaroch 24 (dvadsaťštyri) mesiacov. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia Tovaru Kupujúcim. *Táto sa nevzťahuje na prípady nesprávneho používania produktu, používania na iný účel, než na aký je produkt určený, prípady nesprávneho skladovania produktu, alebo zaobchádzania s ním, takisto ako aj nedovoleného zasahovania do produktu samotného.

Článok V.

Cenové podmienky

5.1 Cena produktov na stránke Predávajúceho www.powerwear.sk predstavuje cenu vrátane DPH 20%.

Článok VI.

Poštovné a balné

6.1 Pri platbe vopred na dobierku alebo prostredníctvom platobných brán si za dopravné a balné Predávajúci účtuje sumu v závislosti od krajiny Kupujúceho a celkovej váhy objednávky.

6.2 Dopravu a dodanie pri vnútroštátnych objednávkach zabezpečuje Slovenská pošta, pri zahraničných zmluvný partner špedičnej spoločnosti. Pri platbe na dobierku Kupujúci platí kuriérovi. Cena poštovného je uvedená vrátane DPH.

6.3 Predávajúci môže zaslať Tovar, ktorý je okamžite dostupný Kupujúcemu a zvyšnú časť objednávky doručí v zákonnej lehote, avšak za predpokladu, že Kupujúcemu nebude účtované žiadne dodatočné poštovné, okrem toho, ktoré bolo započítané v objednávke.

6.4 Pri osobnom odbere sa poštovné neúčtuje.

Článok VII.

Dodanie Tovaru

7.1 Dodávky predmetu plnenia (objednaného Tovaru) budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností Predávajúceho expedované v čo najkratšom termíne.

7.2 Každý zákazník je informovaný o všetkých zmenách v stave objednávky emailom.

7.3 Tovar je dodávaný prostredníctvom kuriérskej služby alebo Slovenskej pošty na adresu uvedenú kupujúcim v objednávke. Zásielka s Tovarom vždy obsahuje faktúru.

7.4 Vlastnícke právo k Tovaru prechádza na Kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny.

Článok VIII.

Možnosti platby

8.1 Za tovar je možné zaplatiť nasledovnými spôsobmi:

– v hotovosti v prípade osobného odberu,

– na dobierku – zaplatenie Tovaru v hotovosti pri prevzatí zásielky prepravcovi,

– platobnou kartou prostredníctvom platobnej brány

Článok IX.

Ochrana osobných údajov

9.1 Predávajúci sa pri zhromažďovaní osobných údajov riadi zákonom č. 122/2013 z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) v informačných systémoch. Predávajúci rešpektuje súkromie Kupujúceho. Poskytnuté osobné údaje sú chránené pred zneužitím a nikdy nebudú poskytnuté tretiemu subjektu.

9.2 Používanim tohto internetového obchodu Kupujúci súhlasí so zhromažďovaním a používaním informácií o Kupujúcom a jeho nákupoch za vyššie stanovených podmienok. Registráciou Kupujúceho, Kupujúci automaticky súhlasí, že môžete byť informovaný o novinkách o internetovom obchode e-mailom alebo telefonicky. Ak si naďalej nebude želať tieto informácie, má možnosť kedykoľvek ich zasielanie ukončiť prostredníctvom emailu.

9.3 Predávajúci si vyhradzuje právo ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom. Iba v takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

Článok X.

Záverečné ustanovenia

10.1 Odoslaním objednávky Kupujúci potvrdzuje, že si prečítal VOP ako aj Reklamačné podmienky a súhlasí s ich znením. To isté platí aj v prípade ak Kupujúci stlačí tlačidlo „vložiť do košíka“. Týmto stlačním potvrdzuje, že si prečítal VOP ako aj reklamačné podmienky a súhlasí s ich znením.